roya64.ahmadi@gmail.com تدریس خصوصی و راهنمای فارسی نرم افزار و دانلود در سراسر
انجام پروژه و مدلسازی و شبیه سازی با FLOW-3D پذیرفته می شود
برای سفارش درخواست خود ایمیل بزنید

ساخت شبکه های پیشرفته تودرتو

- جریان دو فازی
http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
- روش حجم سیال VOF
-گزینه های مدلسازی http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
- دو پایان نامه فارسی
- هشت پایان نامه انگلیسی در زمینه های مختلف هیدرولیک، مکانیک سیالات، ریخته گری، ذوب،  انتقال رسوبف جریانهای چند فازی، سطح آزاد http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
- راهنمای نصب نرم افزارhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

- ورژنهای متفاوت نرم افزار http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
Flow 3D از محصولات شرکت Flow Science می باشد.
دوره به همراه ارائه نسخه بدون قفل نرم افزار می باشد. http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

انجام پروژه ها و پایان نامه های  دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های سازه های آبی و هیدرولیکی و مهندسی رودخانه و مکانیک سیالات و عمران آب و ...
قابلیت نرم افزار: شبیه سازی دو بعدی و سه بعدی الگوی جریان و توزیع سرعت و فرسایش و خوردگی و...
http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
کاربری آموزشی نرم افزار Flow-3D در بررسی مدل آشفتگی شبیه سازی جریان سه بعدی در حوضچه پرش هیدرولیکی باموانع بتنی
نرم افزار Flow3D جهت شبیه سازی جریان مذاب و انجماد قطعات ریختگ
بررسی تاثیر زاویه همگرایی بر طول اختلاط در ج تهای مستغرق با استفاده از مدل
فیزیکی و ریاضی http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
مقایسه معادلات تئوری و پارامترهای اندازه گیری شده رقیق شدگی 155 .4
160 Flow-3D 10 . نتایج مدل ریاضی .4http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

1. معادلات حاکم بر جریان 161 .10 .4 http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
2. ورود اطلاعات اولیه 164 .10 .4
11 . نتایج شبیه سازی 167 .4
167 Flow-3D 1. تاثیر غلظت بر اساس نتایج .11 .4 http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
175 Flow-3D 2. پروفیل های سرعت بر اساس نتایج .11 .4
180 Flow-3D 3. تاثیر زاویه همگرایی بر اساس نتایجستخراج و اعتبار سنجی روابط توسعه جریان جت 128 .5 .4
2. آنالیز حساسیت پارامترهای روابط استخراجی 138 .5 .4 http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
6. نتایج الگوی جریان جت 142 .4http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

7. پروفیل های سرعت و توزیع گوسین 147 .4
8. نتایج طول هستة پتانسیل (طول اختلاط) 152 .4
9. مقایسه معادلات تئوری و پارامترهای اندازه گیری شده رقیق شدگینتایج حاصل از منحنی های پایین افتادگی 106 .4 http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
3. منحنی های تراژکتوری بصورت پارامترهای بدون بعد 113 .4
4. بررسی عدد شناوری 114 .4
1. تاثیر غلظت بر عدد شناوری 116 .4 .4
2. تاثیر قطر بر پارامتر شناوری 119 .4 .4
3. تاثیر سرعت اولیه ورودی جت بر عدد شناوری 122 .4 .4 http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.comhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

4. تاثیر زاویه همگرایی بر پارامتر شناوری 125 .4 .4
5. نتایج توسعه جریان جتچگونگی حرکت سیال جت در سیال پ یرامون  -  
 ZFE و ZEF  نمایش جریان جت و پروفیل سرعت در ناحیه های -  
نمایش جت دایره ای مستغرق  -  
 مقادیر اندازه گیری پروفیل متوسط زمانی سرعت در جت .....  -  
تغییرات سرعت خط مرکزی در جت دایره ای متلاطم  -  
6 اندازه گیری غلظت در مقطع عرضی از یک جت دایر های مستغرقhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  -  
7 انتشار خطی غلظت و رقّت خط مرکزی در طول.....  -  
جریان جت متلاطم در سیال پذیرنده ساکن برای هر دو پروفیل.....  -  
 شماتیک جت مستغرق مایل در سیال ساکن 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

  شماتیک تخلیه جت مستغرق مایل در سیال ساکن  -  
 توسعة لایة اختلاط در اطراف هستة پتانسیل  -  
  محاسبات تراژکتوری جت های مستغرق مایل با نمایش ..... 7 -  
 توسعة هستة پتانسیل در جت های مستغرق عمودی 7 -  
  نمایش تراژکتوری های پیش بینی شده در جت مستغرق افقی  -  
  ردیابی غلظت و هستة پتانسیل در جت مستغرق افقی و ......  -  
6ر  پیش بینی رقّت خط مرکزی در جت دایره ای مستغرق  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

7  پیش بینی رقت خط مرکزی برای جت دایره ای مستغرق .....  -  
  د یاگرام تصویری از مدل هیبرید 7 -  
  نتایج تراژکتوری های جت دایره ای مستغرق نمایش تراژکتوری جریان جت به همراه پارامترهای مربوطه 6 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 فلوم مدل کوچک ساخته شده 67 -  
 اجراری آزمایش جت مستغرق در میکرومدل 67 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

 مخزن تامین آب به همراه پمپ تامین 7 -  
 نصب اتصالات پمپ تامین و لوله انتقال 7 -  
6 ساخت پایه و مخزن تزریق جت 7 -  
7 نصب پمپ اختلاط و نمایش مکش و دهش آن در مخزن تزریق 7 -  
 مراحل ساخت فلوم آزمایشگاهی 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 مراحل ساخت فلوم و نصب پلگسی گلاس جداره ها و کف فلوم 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

پمپ تزریق ، اتصال به مخزن و شیر کنترل دبی جریان جت 7 -  
  خروجی فلوم و تجهیزات مربوطه 76 -  
  تجهیزات ارابه سه بعدی و نصب ملزومات ابزارهای اندازه گیری جت 77 -  
  نمایش جت  میلیمتر با زاویه های همگرایی مختلف 7 -  
  نمایش جت ساخته شده با زاویه همگرایی  و قطر  میلیمتر 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  جت های از جنس آلومینیم در قطر و زوایای همگرایی مختلف 7 -  
 جهت اندازه گیری دانسیته آب و نمک  H 6  هیدرومتر -  
کاربردی در آزمایش ها  WTW inolab متر EC 7-   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  فلومتر  اینچی مگاب  برای اندازه گیری دبی جت 6 -  
 DOP   دستگاه سرعت سنج آکوستیک پروفایلر  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  نمایش پارامترهای موثر در تغییر فرکانس قانون داپلر  -  
  نمایش اندازه گیری سرعت و عمق در راستای بیم مافوق صوت 6 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

  نمایی از خط کش های نصب شده بر روی فلوم آزمایش ها  -  
مقطع طولی مدل آزمایشگاهی تزریق جریان جت  b پلان a -  
  پلان مدل آزمایشگاهی و تاسیسات وابسته  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  یک نمونه از اجرای آزمایش های انجام شده تراژکتوری آزمایش -  
 نمایش تراژکتوری جریان جت به همراه پارامترهای مربوطه  -  
 تغییرات عدد شناوری نسبت به غلظت های مختلف ...  -  
 ... c=g/L U=. m/s  تغییرات پارامتر شناوری نسبت به قطر -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.comhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

 تغییرات پارامتر شناوری با سرعت ورودی اولیه ...  -  
7 ... dp=mm c= g/L 6 تاثیر زاویه همگرایی بر پارامتر شناوری -  
- 7 نمایش مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر اندازه گیری شده ...  -  
6-  تغییرات خصوصیات مهم توسعه جریان جت با عدد فرود دنسیمتریک 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
نسبت به عدد فرود دنسیمتریک  X/dp  حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به زاویه همگرایی  X/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به عدد فرود ....  Xmax/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به زاویه همگرایی  Xmax/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به عدد فرود ....  Xmin/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به زاویه همگرایی  Xmin/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

نمایش پروفیل سرعت آزمایش -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
- 6  پروفیل های سرعت و الگوی جریان جت 6 -  
7  انطباق توزیع گوسین و مقادیر اندازه گیری پروفیل سرعت ...  -  
-   انطباق توزیع گوسین با مقادیر اندازه گیری پروفیل سرعت ...  -  
 xe/dp   تغییرات مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر انداز هگیری -  
نسبت به عدد فرود دنسیمتریک  xe/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به زاویه همگرایی  Xe/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
7-   مقایسه نتایج اندازه گیری شده سرعت و معادلة تئوری ...  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  مقایسه نتایج اندازه گیری شده غلظت و معادلة تئوری الف ....  -  
6 ...Flow-D   توسعه جریان جت در جریان پذیرنده با استفاده از -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

6 ...Flow-D   توسعه جریان جت در جریان پذیرنده با استفاده از -  
6 Flow-D 6  توسعه جریان جت در جریان پذیرنده با استفاده از -  
ج .... 7  Xmax/dp  ب X/dp  7  مقایسه مدل فیزیکی و ریاضی الف -  
  مقایسه تراژکتوری در مدل ریاضی و فیزیکی در غلظت های ... 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
7-76 ...   پروفیل های سرعت در مکان های مختلف از جت برای غلظت  -  
76 ...   پروفیل های سرعت در مکان های مختلف از جت برای غلظت  -  
77 ...   پروفیل های سرعت در مکان های مختلف از جت برای غلظت  -  
  مقایسه پروفیل سرعت اندازه گیری شده و استخراجی از مدل ریاضی 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.comhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

  مقایسه نتایج مدل ریاضی و معادلة تئوری کاهش سرعت خط ... 7 -  
 G در آزمایش Flow-D   پخشیدگی جت با استفاده از -  
  نمایش تاثیر زاویه همگرایی بر توسعه جریان جت در مدل ریاضی ...  -  
6  تراژکتوری زاویه همگرایی  و  درجه مدل ریاضی و ...  -  
7  تراژکتوری زاویه همگرایی  و  درجه مدل ریاضی و ...  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  تراژکتوری زاویه همگرایی  و  درجه مدل ریاضی و ...  -  
  تراژکتوری زاویه همگرایی  و  درجه مدل ریاضی و ...  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

  تراژکتوری زاویه همگرایی  و  درجه مدل ریاضی و ...  -  
7 ... Flow-D   تغییرات پروفیل سرعت در محل جت با استفاده از
flow 3D پروژه flow3dhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

معرفی نرم افزار شبیه سازی و تحلیل جریان مذاب flow 3d یک راه ارزان قیمت برای افزایش کیفیت قطعات حاصل از روش ریخته گری، استفاده از شبیه سازی به کمک کامپیوتر است. http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
یک نرم افزار تجاری برای تحلیل جریان مذاب در محفظه تزریق و حفره قالب است. با استفاده از Flow3D فرایندهای مانند الگوی پر شدن مذاب در حفره قالب، عیوب کریستالی ، پروسه انجماد و … قابل پیش گویی هستند. در مجموع موارد عمده استفاده از نرم افزار FLOW 3D عبارت است از : http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
* پیش بینی الگوی جریان سیال برای مذاب آلیاژهای مختلف در کانال تزریق و حفره قالب.
* پیش بینی قسمت های مسدود شده کانال تزریق (ESP) برای حالت های دمایی و حرارتی متفاوت. http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
حل مسائل ریخته گری، اندرکنش میان سازه و سیال، کلیه مسائل مربوط به انواع شناورها با طراحی دقیق شناور، پروسه های شکل دهی فلزات مانند نورد و اکستروژن، شبیه سازی ایمپیگمنت در انواع قطعات از جمله قطعات مورد استفاده در صنعت نفت مانند چک ولو ها و فلنج ها، شبیه سازی فرایندهای جوشکاری، شبیه سازی فرایند های مرتبط با مهندسی مکانیک، شبیه سازی فراینده های مرتبط با مهندسی مواد، شبیه سازی فرایند های مرتبط با مهندسی عمران، شبیه سازی سیلان آب از پشت سد به همراه ذرات معلق، شبیه سازی دای کست با فشار بالا، شبیه سازی مسائل مرتبط با انواع محیط متخلخل، شبیه سازی انواع پدیده های مرتبط با موج و شک، شبیه سازی کلیه فرایندهای انتقال حرارت http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

راهنمای فارسی آموزش نرم افزار  FLOW3D و انجام پروژه با آن + 550 صفحه فارسی

http://flow3d.blogsky.com/
پروژه های دانشگاهی شبیه سازی و مدلسازی و تجزیه و تحلیل و طراحی مقاله پایان نامه با FLOW3D انجام می شود
راهنمای فارسی و بسته آموزشی ارائه می شود http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com


- مدلسازی جریان هیدرولیک ریخته گری تزریق انتقال رسوب فرسایش خوردگی کاویتاسیون هوافضا مکانیک سیالات http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
حل مسائل ریخته گری، اندرکنش میان سازه و سیال، کلیه مسائل مربوط به انواع شناورها با طراحی دقیق شناور، پروسه های شکل دهی فلزات مانند نورد و اکستروژن، شبیه سازی ایمپیگمنت در انواع قطعات از جمله قطعات مورد استفاده در صنعت نفت مانند چک ولو ها و فلنج ها، شبیه سازی فرایندهای جوشکاری، شبیه سازی فرایند های مرتبط با مهندسی مکانیک، شبیه سازی فراینده های مرتبط با مهندسی مواد، شبیه سازی فرایند های مرتبط با مهندسی عمران، شبیه سازی سیلان آب از پشت سد به همراه ذرات معلق، شبیه سازی دای کست با فشار بالا، شبیه سازی مسائل مرتبط با انواع محیط متخلخل، شبیه سازی انواع پدیده های مرتبط با موج و شک، شبیه سازی کلیه فرایندهای انتقال حرارت
Casting
Fluid-Structure Interaction
Floating objects
Impingement http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
Dam break
High pressure die casting http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com

Porous media
Heat exchangers
Welding
حل مسائل دانشجویی
مهندسی مواد
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
انجام پروژهای دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد
اندر کنش سازه و سیال http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
تحلیل مسائل انواع شناور ها
تحلیل کلیه مسائل ریخته گری http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.comhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
Casting Heat exchangers Impingement حل مسائل دانشجویی مهندسی مکانیک Structure Interaction مهندسی عمران Floating objects مهندسی مواد Fluid High pressure die casting Porous media Welding :: اندرکنش سازه و سیال انواع محیط های شبیه سازیhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com


FLOW3D      FLOW-3D

دانلود - راهنمای فارسی - مدلسازی - آموزش - انجام پروژه - تحلیل - رفع اشکال - تدریس خصوصی - پایان نامه - مقاله - کرک - راهنمای نصب - نتایج - مدلسازی پیشرفته

roya64.ahmadi@gmail.com
راهنمای فارسی آموزش نرم افزار  FLOW3D و انجام پروژه با آن
 
http://fulltext.blogsky.com
roya64.ahmadi@gmail.com
برای دریافت بسته آموزشی و ضمائم آن ایمیل بزنید.
فهرست مطالب نمونه فصلها

ابزارهای مدلسازی،  تجزیه - تحلیل نتایج و طراحی در FLOW-3D
1 - مقدمه
roya64.ahmadi@gmail.com
2 - منوی اصلی
2-1- منوی File
2-2- منوی
roya64.ahmadi@gmail.com
Diagnostics
2-3- منوی Preference
2-4- منوی Utilities
2-5- منوی Simulate
2-6- منوی Help
3 - Navigator
3-1- اطلاعات بیشتر در مورد فضای کار (Workspaces)
4 - راهاندازی مدل
roya64.ahmadi@gmail.com
4-1- سربرگ  General
4-1-1- Finish Time
4-1-2- Restart:
4-1-3-
 http://fulltext.blogsky.com
roya64.ahmadi@gmail.com
Interface Tracking
4-1-4- Number of Fluids
4-1-5- Units
4-1-6- Finish Condition
4-1-7- Flow Mode
4-1-8-
roya64.ahmadi@gmail.com
Mentor Options
4-1-9- Version Options
4-1-10- Notes
4-2- Physics
4-3- انواع سیالها در
roya64.ahmadi@gmail.com
FLOW-D
4-3-1- پایگاه داده سیالات (Fluids database)
4-3-1-1- Properties Tree
4-4- شبکهبندی و هندسه (Meshing & Geometry)
4-4-1- نوار منو (Menu Bar)
roya64.ahmadi@gmail.com
4-4-1-1- Light Menu
4-4-1-2- Tools Menu
4-4-1-3- View Menu
4-4-1-4- Mesh Menu
4-4-1-5-
 http://fulltext.blogsky.com
roya64.ahmadi@gmail.com
Subcomponent Menu
4-4-2- نوار ابزار (Toolbar)
4-4-2-1- آیکنهای Navigations
4-4-2-2- آیکنهای View
4-4-2-3- آیکنهای Geometry
4-4-2-4- آیکنهای Mesh
4-4-2-5- Light Control Slider Bar
4-4-2-6-
roya64.ahmadi@gmail.com
Transparency Slider Bar
4-4-3- ساختار درختی (Tree Structure)
4-4-3-1- هدایت کردن ساختار درختی
4-4-3-2- شاخه
roya64.ahmadi@gmail.com
Geometry
4-4-3-3- Global
4-4-3-4- Components
4-4-3-5- تغییر دادن خصوصیات مولفه
4-4-3-6- Subcomponent type
4-4-3-7- Min/Max
4-4-3-8- Transformations
4-4-3-9- Limiters
4-4-3-10- Mass Density
4-4-3-11- شاخه Baffles
4-4-3-12- شاخه Mesh
4-4-3-13- عملیات خاص بلوک شبکه
4-4-4- جستجو (Search)
4-4-5- پنجره گرافیکی (Graphical Windows)
4-4-5-1- استفاده از موس برای حرکت، بزرگنمایی و چرخش
 http://fulltext.blogsky.com
roya64.ahmadi@gmail.com
4-4-5-2- آیکنهای نوار ابزار (Toolbar Icons)
4-4-5-3- تبدیلات (Transformations)
4-4-6- جعبه دادههای میلهای (Probe Data Box)
4-5- مرزها (Boundaries)
4-5-1- جعبه مرزی (Boundary Dialog Box)
4-5-2- جعبه گزینههای مرز گرمایی (Thermal Boundary Options)
roya64.ahmadi@gmail.com
4-5-3- جعبه کمیتهای آشفتگی (Turbulence Quantities Dialog Box)
4-6- Initial
4-6-1- درخت اطلاعات سیال (Fluid Information Tree)
4-6-2- حالت اولیه سیال (Fluid Initial State)
4-6-3- فشار اولیه (Initial Pressure Field)
4-6-4- دکمههای Add (Add Buttons)
4-6-5- گزینههای حجمی (Volume Options)
4-6-6- حالت اولیه فضای خالی (Void Initial State)
4-7- خروجی (Output)
4-7-1- کنترلهای خروجی پلات (Plot Output Controls)
4-7-2- کنترلهای خروجی خاص (Special Output Controls)ر
 http://fulltext.blogsky.com
roya64.ahmadi@gmail.com
4-7-3- لیست دادههای انتخاب شده (Selected Data List)
4-7-4- Output Frequency
4-7-5- اندازه فایل نتایج برآورد شده (Estimated Results File Size)
roya64.ahmadi@gmail.com
4-7-6- مبنایی برای خروجی (Basis for Output)
4-7-7- کنترلهای خروجی پرینتی (Print Output Controls)
4-7-8- فرمت فایل نتایج (Results file format)
4-7-9- تراز اشکالزدایی (Debug Level)
4-7-10- کنترل فایل (File Control)
4-8- Numerics
4-8-1- کنترلهای گام زمانی (Time-Step Controls)
4-8-2- گزینههای حل کننده فشار (Pressure Solver Options)
4-8-3- گزینههای حل کننده ضمنی / صریح(
roya64.ahmadi@gmail.com
Explicit/Implicit Solver Options)
4-8-4- انتقال حجم – سیال (Volume-of-Fluid Advection)
4-8-5- گروه همرفت/انتقال مومنتوم (Momentum Advection Group)
4-8-6- گزینههای جریان سیال (Fluid Flow Options)
 http://fulltext.blogsky.com
roya64.ahmadi@gmail.com
5 - سربرگ  Simulate
5-1- پیامها (Messages)
5-2- زمانهای شروع مجدد (Restart Times)
5-3- حالات (Status)
5-4- دادههای شروع مجدد (Restart Data)
roya64.ahmadi@gmail.com
5-5- دادههای History
5-6- Run Post
5-7- گزینهها Runtime
5-8- Pause
5-9- Resume
5-10-
roya64.ahmadi@gmail.com
Terminate
5-11- Time History Plots
5-12- Message Display Window
5-13- Progress Bar
6 - سربرگ  Analyze
6-1-
roya64.ahmadi@gmail.com
Open Results File
6-2- Exisiting Output
6-3- Custom Output
6-4- Reload Results File
 http://fulltext.blogsky.com
roya64.ahmadi@gmail.com
6-5- Save Setting
6-6- Load Setting
6-7- Reset Setting
6-8- Cancel Render
6-9- Render
6-10- Units
6-11-
roya64.ahmadi@gmail.com
Mesh Block
6-12- پلاتهای Custom
6-12-1- File List Dropdown Box
6-12-2- Save
6-12-3-
 http://fulltext.blogsky.com
Save as…
roya64.ahmadi@gmail.com
6-12-4- Edit Window
6-13- Probe Data
6-13-1- Data Variables Selection Box
6-13-2- Data Source
6-13-3- Output Form
roya64.ahmadi@gmail.com
6-13-4- Data Point Slider Bars
6-13-5- Time Frame Slider Bar
6-14- پلاتهای یک بعدی
6-14-1- Data Variables Selection Box
6-14-2- Data Source
6-14-3- Plot Direction Radio Buttons
6-14-4- Plot Length Slider Bar
6-14-5- Plot Location Slider Bars
6-14-6- Time Frame Slider Bar
6-15- پلاتهای دوبعدی
6-15-1- Contour Variable
6-15-2- Vector Type
6-15-3- Particle Type
6-15-4- Plane Radio Buttons and Mesh Checkbox
 http://fulltext.blogsky.com
roya64.ahmadi@gmail.com
6-15-5- Plot Limit Slider Bars
6-15-6- Timr Frame Slider Bar
6-15-7- Data Source Radio Buttons
6-15-8- گروه نوع کنتور (Contour Type Group)
6-15-8-1- Contour Type
6-15-8-2- Number of Contours
6-15-9- گروه مقیاسگذاری (Scaling Group)
6-15-9-1- Vector Length Scaling Factor
6-15-9-2- Common Vector Length Checkbox
6-15-9-3- Contour Limit Radio Buttons
6-15-9-4- Advance Button
6-15-9-5-
roya64.ahmadi@gmail.com
Vector Options Button
6-15-9-6- Summetry Reflection Checkboxes
6-16- پلاتهای سه بعدی
6-16-1- Color Variable
6-16-2-
roya64.ahmadi@gmail.com
Options
6-16-3- Plot Limit Slider Bars
6-16-4- Time Frame Slider Bar
6-16-5- Data Source Options
6-16-6- Iso-Surface Options group
roya64.ahmadi@gmail.com
6-16-6-1- Contour Value
6-16-6-2- Component Iso-Surface Overlay
6-16-7- Open symmetry boundaries
6-16-8- Save output to disk
6-16-9- Append to existing output
6-16-10-
roya64.ahmadi@gmail.com
Vector Options
6-16-11- Streamline Points
6-17- خروجی متنی
6-17-1- Data Variable
6-17-2- Data Source
6-17-3-
 http://fulltext.blogsky.com
roya64.ahmadi@gmail.com
Plot Limit Slider Bars
6-17-4- Time Frame Slider Bar
6-18- فایل Neutral
6-18-1- Data Variables
6-18-2- Interpolation
6-18-3- Plot Limit Slider Bars
6-18-4- Time Frame Slider Bar
7 - سربرگ  Display
7-1- حالت نمایش فرمت 2-D
7-1-1- پنجره Canvas
roya64.ahmadi@gmail.com
7-1-2- Control Panel
7-1-3- نوار ابزار
7-1-4- Bar Menu
7-1-4-1- File menu
7-1-4-2- View Menu
7-2- حالت نمایش فرمت 3-D
7-2-1- Menu Bar
7-2-1-1- Light Menu
7-2-1-2- Tools Menu
7-2-1-3-
roya64.ahmadi@gmail.com
View Menu
7-2-1-4- Mesh Menu
7-2-2- نوار ابزار
7-2-2-1- Navigation Bar
7-2-2-2- Light Control Slider Bar
7-2-2-3- Transparency Slider Bar
7-2-3- چارچوبهای زمانی دردسترس (Available Time Frames)
7-2-4- لیست شی (Object List)
roya64.ahmadi@gmail.com
7-2-5- ناحیه نمایش (Display Area)
7-2-5-1- Delete
7-2-5-2- Properties
7-2-5-3- Properties Options menu
7-2-5-4-
 http://fulltext.blogsky.com
Transparency
7-2-5-5- Deselect
7-3- جعبه دادههای ردیاب (Probe Data Box)
 http://fulltext.blogsky.com
 
roya64.ahmadi@gmail.com
 


بخش اول:خودآموز گام به گام مدلسازی در FLOW3D   FLOW-3D
1 - کلیات.. roya64.ahmadi@gmail.com
1-1- فلسفه استفاده از CFD.. roya64.ahmadi@gmail.com
1-2- نام فایلهای شبیهسازی FLOW-3D.. roya64.ahmadi@gmail.com
2 - اجرای FLOW-3D.. roya64.ahmadi@gmail.com
2-1- اجرای FLOW-3D از رابط کاربر گرافیکی.. roya64.ahmadi@gmail.com
2-1-1- مروری بر GUI roya64.ahmadi@gmail.com
2-1-2- تعریف یک شبیهسازی جدید یا اصلاح یک شبیهسازی موجود. roya64.ahmadi@gmail.com
2-1-3- اجرای یک شبیهسازی.. roya64.ahmadi@gmail.com
2-1-3-1- نوار فرآیند ، پیامهای زمان اجرا، پلاتهای زمان اجرا
 http://fulltext.blogsky.com
roya64.ahmadi@gmail.com
2-1-4- نتایج مشاهداتی.. roya64.ahmadi@gmail.com
2-1-4-1- مشاهده پلاتهای موجود. roya64.ahmadi@gmail.com
2-1-4-2- مشاهده پلاتهای موردنیاز کاربر. roya64.ahmadi@gmail.com
2-1-5- شروع مجدد اجرا roya64.ahmadi@gmail.com
2-2- اجرای FLOW-3D از خط فرمان. roya64.ahmadi@gmail.com
2-2-1- اسکریپتها roya64.ahmadi@gmail.com
2-2-2- اصلاح درخواستهای پلات.. roya64.ahmadi@gmail.com
2-2-3- برنامه نمایش: PLTFSI و FLOWPLOT.. roya64.ahmadi@gmail.com
2-2-4- برنامه نظارت : PEEK.. roya64.ahmadi@gmail.com
3 - اجرای یک مسئله نمونه. roya64.ahmadi@gmail.com
3-1- باز کردن فایل شبیهسازی.. roya64.ahmadi@gmail.com
3-2- بررسی یا اصلاح مشکل راهاندازی.. roya64.ahmadi@gmail.com
3-3- پیش پردازش کردن. roya64.ahmadi@gmail.com
3-4- فایلهای تشخیصی.. roya64.ahmadi@gmail.com
3-5- اجرای حل کننده roya64.ahmadi@gmail.com
3-6- پس پردازش
 http://fulltext.blogsky.com
... roya64.ahmadi@gmail.com
3-6-1- مشاهده پلاتهای خروجی.. roya64.ahmadi@gmail.com
3-6-2- تولید کردن خروجی های موردنظر کاربر. roya64.ahmadi@gmail.com
3-6-2-1- دادههای میلهای Probe. roya64.ahmadi@gmail.com
3-6-2-2- پلاتهای یک بعدی.. roya64.ahmadi@gmail.com
3-6-2-3- پلاتهای دو بعدی.. roya64.ahmadi@gmail.com
3-6-2-4- پلاتهای سه بعدی.. roya64.ahmadi@gmail.com
3-6-2-5- خروجی متنی.. roya64.ahmadi@gmail.com
3-6-2-6- فایل خنثی.. roya64.ahmadi@gmail.com
roya64.ahmadi@gmail.com
 
 
 
 
 
 http://fulltext.blogsky.com
 
 
 
بخشدوم:خودآموز گام به گام مدلسازی هیدرولیکی در FLOW3D
 
4 - مقدمه.
5 - هدایت گر (
roya64.ahmadi@gmail.com
Navigator)
6 - راهاندازی مدل.
6-1- پارامترهای عمومی..
6-2- راهاندازی هندسی..
6-3- شبکهبندی..
6-4- شرایط مرزی..
6-5- شرایط اولیه
roya64.ahmadi@gmail.com
.
6-6- انتخاب مدلهای فیزیکی..
6-7- راهاندازی مایعات..
6-8- انتخاب خروجیها
6-9- اعداد.
6-10- پیش پرداز
7 - اجرای شبیهسازی..
7-1- مشاهده نتایج..
8 - تغییرات: اضافه کردن ناحیه جریان اضافه و سرعت جریان ابتدایی
roya64.ahmadi@gmail.com
..
9 - تغییرات: اضافه کردن بلوک تودرتو برای افزایش دقت..
10 - تغییرات: اجرا مسئلهای با دو سیال
 http://fulltext.blogsky.com

ساخت شبکه های پیشرفته تودرتو
- جریان دو فازی
http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
- روش حجم سیال VOF
-گزینه های مدلسازی http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
- دو پایان نامه فارسی
- هشت پایان نامه انگلیسی در زمینه های مختلف هیدرولیک، مکانیک سیالات، ریخته گری، ذوب،  انتقال رسوبف جریانهای چند فازی، سطح آزاد http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
- راهنمای نصب نرم افزارhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
- ورژنهای متفاوت نرم افزار http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
Flow 3D از محصولات شرکت Flow Science می باشد.
دوره به همراه ارائه نسخه بدون قفل نرم افزار می باشد. http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
انجام پروژه ها و پایان نامه های  دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های سازه های آبی و هیدرولیکی و مهندسی رودخانه و مکانیک سیالات و عمران آب و ...
قابلیت نرم افزار: شبیه سازی دو بعدی و سه بعدی الگوی جریان و توزیع سرعت و فرسایش و خوردگی و...
http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
کاربری آموزشی نرم افزار Flow-3D در بررسی مدل آشفتگی شبیه سازی جریان سه بعدی در حوضچه پرش هیدرولیکی باموانع بتنی
نرم افزار Flow3D جهت شبیه سازی جریان مذاب و انجماد قطعات ریختگ
بررسی تاثیر زاویه همگرایی بر طول اختلاط در ج تهای مستغرق با استفاده از مدل
فیزیکی و ریاضی http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
مقایسه معادلات تئوری و پارامترهای اندازه گیری شده رقیق شدگی 155 .4
160 Flow-3D 10 . نتایج مدل ریاضی .4http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
1. معادلات حاکم بر جریان 161 .10 .4 http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
2. ورود اطلاعات اولیه 164 .10 .4
11 . نتایج شبیه سازی 167 .4
167 Flow-3D 1. تاثیر غلظت بر اساس نتایج .11 .4 http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
175 Flow-3D 2. پروفیل های سرعت بر اساس نتایج .11 .4
180 Flow-3D 3. تاثیر زاویه همگرایی بر اساس نتایجستخراج و اعتبار سنجی روابط توسعه جریان جت 128 .5 .4
2. آنالیز حساسیت پارامترهای روابط استخراجی 138 .5 .4 http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
6. نتایج الگوی جریان جت 142 .4http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
7. پروفیل های سرعت و توزیع گوسین 147 .4
8. نتایج طول هستة پتانسیل (طول اختلاط) 152 .4
9. مقایسه معادلات تئوری و پارامترهای اندازه گیری شده رقیق شدگینتایج حاصل از منحنی های پایین افتادگی 106 .4 http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
3. منحنی های تراژکتوری بصورت پارامترهای بدون بعد 113 .4
4. بررسی عدد شناوری 114 .4
1. تاثیر غلظت بر عدد شناوری 116 .4 .4
2. تاثیر قطر بر پارامتر شناوری 119 .4 .4
3. تاثیر سرعت اولیه ورودی جت بر عدد شناوری 122 .4 .4 http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.comhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
4. تاثیر زاویه همگرایی بر پارامتر شناوری 125 .4 .4
5. نتایج توسعه جریان جتچگونگی حرکت سیال جت در سیال پ یرامون  -  
 ZFE و ZEF  نمایش جریان جت و پروفیل سرعت در ناحیه های -  
نمایش جت دایره ای مستغرق  -  
 مقادیر اندازه گیری پروفیل متوسط زمانی سرعت در جت .....  -  
تغییرات سرعت خط مرکزی در جت دایره ای متلاطم  -  
6 اندازه گیری غلظت در مقطع عرضی از یک جت دایر های مستغرقhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  -  
7 انتشار خطی غلظت و رقّت خط مرکزی در طول.....  -  
جریان جت متلاطم در سیال پذیرنده ساکن برای هر دو پروفیل.....  -  
 شماتیک جت مستغرق مایل در سیال ساکن 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
  شماتیک تخلیه جت مستغرق مایل در سیال ساکن  -  
 توسعة لایة اختلاط در اطراف هستة پتانسیل  -  
  محاسبات تراژکتوری جت های مستغرق مایل با نمایش ..... 7 -  
 توسعة هستة پتانسیل در جت های مستغرق عمودی 7 -  
  نمایش تراژکتوری های پیش بینی شده در جت مستغرق افقی  -  
  ردیابی غلظت و هستة پتانسیل در جت مستغرق افقی و ......  -  
6ر  پیش بینی رقّت خط مرکزی در جت دایره ای مستغرق  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
7  پیش بینی رقت خط مرکزی برای جت دایره ای مستغرق .....  -  
  د یاگرام تصویری از مدل هیبرید 7 -  
  نتایج تراژکتوری های جت دایره ای مستغرق نمایش تراژکتوری جریان جت به همراه پارامترهای مربوطه 6 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 فلوم مدل کوچک ساخته شده 67 -  
 اجراری آزمایش جت مستغرق در میکرومدل 67 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
 مخزن تامین آب به همراه پمپ تامین 7 -  
 نصب اتصالات پمپ تامین و لوله انتقال 7 -  
6 ساخت پایه و مخزن تزریق جت 7 -  
7 نصب پمپ اختلاط و نمایش مکش و دهش آن در مخزن تزریق 7 -  
 مراحل ساخت فلوم آزمایشگاهی 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 مراحل ساخت فلوم و نصب پلگسی گلاس جداره ها و کف فلوم 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
پمپ تزریق ، اتصال به مخزن و شیر کنترل دبی جریان جت 7 -  
  خروجی فلوم و تجهیزات مربوطه 76 -  
  تجهیزات ارابه سه بعدی و نصب ملزومات ابزارهای اندازه گیری جت 77 -  
  نمایش جت  میلیمتر با زاویه های همگرایی مختلف 7 -  
  نمایش جت ساخته شده با زاویه همگرایی  و قطر  میلیمتر 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  جت های از جنس آلومینیم در قطر و زوایای همگرایی مختلف 7 -  
 جهت اندازه گیری دانسیته آب و نمک  H 6  هیدرومتر -  
کاربردی در آزمایش ها  WTW inolab متر EC 7-   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  فلومتر  اینچی مگاب  برای اندازه گیری دبی جت 6 -  
 DOP   دستگاه سرعت سنج آکوستیک پروفایلر  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  نمایش پارامترهای موثر در تغییر فرکانس قانون داپلر  -  
  نمایش اندازه گیری سرعت و عمق در راستای بیم مافوق صوت 6 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
  نمایی از خط کش های نصب شده بر روی فلوم آزمایش ها  -  
مقطع طولی مدل آزمایشگاهی تزریق جریان جت  b پلان a -  
  پلان مدل آزمایشگاهی و تاسیسات وابسته  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  یک نمونه از اجرای آزمایش های انجام شده تراژکتوری آزمایش -  
 نمایش تراژکتوری جریان جت به همراه پارامترهای مربوطه  -  
 تغییرات عدد شناوری نسبت به غلظت های مختلف ...  -  
 ... c=g/L U=. m/s  تغییرات پارامتر شناوری نسبت به قطر -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.comhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
 تغییرات پارامتر شناوری با سرعت ورودی اولیه ...  -  
7 ... dp=mm c= g/L 6 تاثیر زاویه همگرایی بر پارامتر شناوری -  
- 7 نمایش مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر اندازه گیری شده ...  -  
6-  تغییرات خصوصیات مهم توسعه جریان جت با عدد فرود دنسیمتریک 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
نسبت به عدد فرود دنسیمتریک  X/dp  حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به زاویه همگرایی  X/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به عدد فرود ....  Xmax/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به زاویه همگرایی  Xmax/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به عدد فرود ....  Xmin/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به زاویه همگرایی  Xmin/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
نمایش پروفیل سرعت آزمایش -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
- 6  پروفیل های سرعت و الگوی جریان جت 6 -  
7  انطباق توزیع گوسین و مقادیر اندازه گیری پروفیل سرعت ...  -  
-   انطباق توزیع گوسین با مقادیر اندازه گیری پروفیل سرعت ...  -  
 xe/dp   تغییرات مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر انداز هگیری -  
نسبت به عدد فرود دنسیمتریک  xe/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
نسبت به زاویه همگرایی  Xe/dp   حساسیت دیفرانسیلی تابع -  
7-   مقایسه نتایج اندازه گیری شده سرعت و معادلة تئوری ...  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  مقایسه نتایج اندازه گیری شده غلظت و معادلة تئوری الف ....  -  
6 ...Flow-D   توسعه جریان جت در جریان پذیرنده با استفاده از -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
6 ...Flow-D   توسعه جریان جت در جریان پذیرنده با استفاده از -  
6 Flow-D 6  توسعه جریان جت در جریان پذیرنده با استفاده از -  
ج .... 7  Xmax/dp  ب X/dp  7  مقایسه مدل فیزیکی و ریاضی الف -  
  مقایسه تراژکتوری در مدل ریاضی و فیزیکی در غلظت های ... 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
7-76 ...   پروفیل های سرعت در مکان های مختلف از جت برای غلظت  -  
76 ...   پروفیل های سرعت در مکان های مختلف از جت برای غلظت  -  
77 ...   پروفیل های سرعت در مکان های مختلف از جت برای غلظت  -  
  مقایسه پروفیل سرعت اندازه گیری شده و استخراجی از مدل ریاضی 7 -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.comhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
  مقایسه نتایج مدل ریاضی و معادلة تئوری کاهش سرعت خط ... 7 -  
 G در آزمایش Flow-D   پخشیدگی جت با استفاده از -  
  نمایش تاثیر زاویه همگرایی بر توسعه جریان جت در مدل ریاضی ...  -  
6  تراژکتوری زاویه همگرایی  و  درجه مدل ریاضی و ...  -  
7  تراژکتوری زاویه همگرایی  و  درجه مدل ریاضی و ...  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
  تراژکتوری زاویه همگرایی  و  درجه مدل ریاضی و ...  -  
  تراژکتوری زاویه همگرایی  و  درجه مدل ریاضی و ...  -   http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
  تراژکتوری زاویه همگرایی  و  درجه مدل ریاضی و ...  -  
7 ... Flow-D   تغییرات پروفیل سرعت در محل جت با استفاده از
flow 3D پروژه flow3dhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
معرفی نرم افزار شبیه سازی و تحلیل جریان مذاب flow 3d یک راه ارزان قیمت برای افزایش کیفیت قطعات حاصل از روش ریخته گری، استفاده از شبیه سازی به کمک کامپیوتر است. http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
یک نرم افزار تجاری برای تحلیل جریان مذاب در محفظه تزریق و حفره قالب است. با استفاده از Flow3D فرایندهای مانند الگوی پر شدن مذاب در حفره قالب، عیوب کریستالی ، پروسه انجماد و … قابل پیش گویی هستند. در مجموع موارد عمده استفاده از نرم افزار FLOW 3D عبارت است از : http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
* پیش بینی الگوی جریان سیال برای مذاب آلیاژهای مختلف در کانال تزریق و حفره قالب.
* پیش بینی قسمت های مسدود شده کانال تزریق (ESP) برای حالت های دمایی و حرارتی متفاوت. http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
حل مسائل ریخته گری، اندرکنش میان سازه و سیال، کلیه مسائل مربوط به انواع شناورها با طراحی دقیق شناور، پروسه های شکل دهی فلزات مانند نورد و اکستروژن، شبیه سازی ایمپیگمنت در انواع قطعات از جمله قطعات مورد استفاده در صنعت نفت مانند چک ولو ها و فلنج ها، شبیه سازی فرایندهای جوشکاری، شبیه سازی فرایند های مرتبط با مهندسی مکانیک، شبیه سازی فراینده های مرتبط با مهندسی مواد، شبیه سازی فرایند های مرتبط با مهندسی عمران، شبیه سازی سیلان آب از پشت سد به همراه ذرات معلق، شبیه سازی دای کست با فشار بالا، شبیه سازی مسائل مرتبط با انواع محیط متخلخل، شبیه سازی انواع پدیده های مرتبط با موج و شک، شبیه سازی کلیه فرایندهای انتقال حرارت http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
راهنمای فارسی آموزش نرم افزار  FLOW3D و انجام پروژه با آن + 550 صفحه فارسی
 
http://flow3d.blogsky.com/
پروژه های دانشگاهی شبیه سازی و مدلسازی و تجزیه و تحلیل و طراحی مقاله پایان نامه با FLOW3D انجام می شود
راهنمای فارسی و بسته آموزشی ارائه می شود http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
 
- مدلسازی جریان هیدرولیک ریخته گری تزریق انتقال رسوب فرسایش خوردگی کاویتاسیون هوافضا مکانیک سیالات http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
حل مسائل ریخته گری، اندرکنش میان سازه و سیال، کلیه مسائل مربوط به انواع شناورها با طراحی دقیق شناور، پروسه های شکل دهی فلزات مانند نورد و اکستروژن، شبیه سازی ایمپیگمنت در انواع قطعات از جمله قطعات مورد استفاده در صنعت نفت مانند چک ولو ها و فلنج ها، شبیه سازی فرایندهای جوشکاری، شبیه سازی فرایند های مرتبط با مهندسی مکانیک، شبیه سازی فراینده های مرتبط با مهندسی مواد، شبیه سازی فرایند های مرتبط با مهندسی عمران، شبیه سازی سیلان آب از پشت سد به همراه ذرات معلق، شبیه سازی دای کست با فشار بالا، شبیه سازی مسائل مرتبط با انواع محیط متخلخل، شبیه سازی انواع پدیده های مرتبط با موج و شک، شبیه سازی کلیه فرایندهای انتقال حرارت
Casting
Fluid-Structure Interaction
Floating objects
Impingement http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
Dam break
High pressure die casting http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
Porous media
Heat exchangers
Welding
حل مسائل دانشجویی
مهندسی مواد
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
انجام پروژهای دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد
اندر کنش سازه و سیال http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
تحلیل مسائل انواع شناور ها
تحلیل کلیه مسائل ریخته گری http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
 
 
http://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
Casting Heat exchangers Impingement حل مسائل دانشجویی مهندسی مکانیک Structure Interaction مهندسی عمران Floating objects مهندسی مواد Fluid High pressure die casting Porous media Welding :: اندرکنش سازه و سیال انواع محیط های شبیه سازیhttp://fulltext.blogsky.com/  roya64.ahmadi@gmail.com
 
roya64.ahmadi@gmail.com


.برچسب‌ها: انجام پروژه و مدلسازی و شبیه سازی با FLOW, 3D FLOW3D
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 18:40  توسط رویا احمدی | 

آموزش خصوصی و عملی نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب و آبیاری و زهکشی و عمران آب

همراه با نمونه پروژه طراحی توسط دانشجویان دکتری-ارشد و مهندسی آب صورت می گیرد. لیست عناوین نرم افزارها را در ادامه مطلب ببینید و عنوان نرم افزار موردنظر را به مدیر دپارتمان roya64.ahmadi@gmail.com ایمیل بزنیدroya64.ahmadi@gmail.com


 دانلود نمونه فایل راهنمای عملی و مصور آموزش نرم افزار

WASP

فهرست مطالب در انتهای همین صفجه موجود است

 

آموزش تخصصی و خصوصی  نرم افزارهای زیر زیر نظر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود 

 

جزئیات بیشتر در زمینه آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب و آبیاری و زهکشی و عمران

 


فهرست مطالب در انتهای همین صفجه موجود است

فهرست مطالب در انتهای همین صفجه موجود استنرم افزارهائی که تدریس می شوند 

 

MATLAB  

SPSS  

HEC-RAS 

 

HEC-HMS  

HEC-GEOHMS  

ARC VIEW  roya64.ahmadi@gmail.com

ARC GIS  

 

QUAL2K 

 

QUAL2K 

 

MIKE11 

 

MIKE SHE 

 

MIKE FLOOD 

 

SWMM 

 

SSIIM roya64.ahmadi@gmail.com

 

HEC-6 

 

GSTARS  2 3  

 

FLUVIAL 12 

 

HEC-RAS4 

 

SURFER 

 

TECPLOT 

 

MIKE-21 

 roya64.ahmadi@gmail.com

 

FLOW-3D 

 

GEO-SLOPE 

 

SEEP/W 

 

SLOPE/W 

 

QUAKE/W 

 

TEMP/W 

 

SEWRCAD 

 

EPANET 

 

LOOPS 

 

PIPEFLOW 

 

SMADA 

 

AqQa 

 

Delft3d 

 

drainmod 

 

cropwat 

 

lingo 

 

lindo 

 

drainmod 

 

copan 

 

ssoap 

 

SUSTAIN 

 roya64.ahmadi@gmail.com

RAMP 

 

SMATCH STUDIO 

 

WATFLOOD 

 

CES 

 

EPA SWMM 

 

ENDRAIN 

 

AdcpXP 

 

Visual AEM  

 

WaterCAST 

 

ANUGA 

 

nofdp IDSS  

 

NRCS 

 

GOTM  

 

GETM  

 

 PSIM: Pump System Improvement Modeling Tool 

 

WHATIF: Watershed Health Assessment Tools Investigating Fisheries 

 

VSAFT: Variably Saturated Flow and Transport Simulation Software 

 

Site Development Tool (SDT) stormwater analysis 

 

STREAMPlan 1.0: Spreadsheet Tool for River Environmental Assessment Management and Planning
 

 

Sediment Simulation In Intakes with Multiblock option model (SSIIM) 

 

Hydroecological Integrity assessment Process (HIP) Software  

 

Physical Habitat Simulation (PHABSIM) Software 

 

SPARROW Modeling of Surface-Water Quality 

 

Water and Sewer Design - ArcView extensions 

 

HSPF Toolkit for BMP Modeling Applications (EPA Ecosystems Research Division) 

 

REALM (REsource ALlocation Model) 

 

RORB Version 5 Runoff and streamflow routing program 

 roya64.ahmadi@gmail.com

Catchment pollution calculators  

 

Simple Light Interception Model (SLIM) 

 

USFS: Forest Vegetation Simulator (FVS) 

 

SWRC-Fit (Soil Water Retention Curve Fitting) 

  

HHWQ data tools (RIIC) 

 

HidroSIG 

 

Multi-Dimensional Modeling System 

 

Fityk: peak fitting (curve fitting) 

 

Erosion Control Materials Design Software ECMDS - North American Green Blatantly 

 

3DFLOW 

 

MMS:Modular Modeling System  

 

USGS National Flood Frequency (NFF) Software Excellent 

 

Manning's Open Channel Flow Model Roughness 

 

MIKE-SWMM 

 

NetSTORM: urban watershed simulations 

 

PFDS: Precipitation Frequency Data Server 

 

WaSim water balance model Analysis 

 

Water Balance Model: Arizona Department of Environmental Quality- Blaney-Criddle Water Balance Spreadsheet 

 

Design flood estimation 

 

Models: Impacts of Land Use Change on Water Resources 

 

SubLoad Model: hydrologic and nutrient loading 

 

DURMM: Delaware Urban Runoff Management Model Technical  

 roya64.ahmadi@gmail.com

RIST: Rainfall Intensity Summarization Tool 

 

GCLAS: Graphical Constituent Loading Analysis System 

 

WARMF: Watershed Analysis Risk Management Framework 

 

Stormwater Analysis Spreadsheets: Detention, Infiltration, and Pollutant Loadings 

 

Hourly Reference Evapotranspiration (ETo) Calculator 

 

BSTEM: Bank Stability and Toe Erosion Model 

 

STREAM Modules: Stream Morphology Spreadsheet  

 

SIRMOD 

 

IRRIGTION 

 

CIVIL 

 

HYDRAULIC 

 

CRPOWAT 

 

CROPSYS 

 

RUSELS 

 

PESIAC 

 

CTRAN/W 

 

VADOSE/W 

 

ANN 

 roya64.ahmadi@gmail.com

ANFIS 

 

MATLAB 

 

GENETIC ALGORITM GA 

  

SWM 

 

GP 

 

PSA 

 

CCHE1-D  CCHE-2D  CCHE-3D 

 

LINGO 

 

LINDO 

 

SSIIM3D 

 

FLAC 

 

PLAXIS 

 

FORTRAN 

 

MATLAB 

 

 برنام نویسی فرترن - ویژوال فرترت متلب و .... 

 

جهت اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید 

 roya64.ahmadi@gmail.com

موفق باشید

Routing small pipe-drop structures
Sizing tile-outlet terrace systems
Sizing concrete-block or rock-lined chutes
Evaluating channel stability
Evaluating channel tailwater depths
Performing earthfill volume calculations

Computing simple hydraulic formulae


+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 0:10  توسط رویا احمدی | 

اهنمای فارسی آموزش نرم افزار  FLOW3D و انجام پروژه با آن


به اطلاع مهندسین رشته های مختلف و نیز دانشجویان ارشد و دکتری می رساند که :
راهنمای آموزش فارسی نرم افزار
FLOW3D

در 230 صفحه به زبان فارسی همراه با نرم افزار + راهنمای نصب + نمونه پروزه + آموزش تصویری گام به گام موجود است و همچنین تدریس خصوصی و انجام پروژه پذیرفته می شود


برای دریافت ایمیل بزنید


roya64.ahmadi@gmail.com


مرسی

FLOW-3D Features List

*NEW* v9.4 features are listed in red

Meshing & Geometry:

 • Structured finite difference grid
 • Multi-Block Gridding with embedded or linked blocks
 • Fractional areas/volumes (FAVOR™) for efficient and accurate geometry definition
 • Free gridding
 • Solids Modeler
 • Import most CAD files roya64.ahmadi@gmail.com

Flow Type Options:

 • Internal, external and free-surface flows
 • Three, two or one dimensional problems
 • Transient flows
 • Cartesian or cylindrical coordinates
 • Inviscid, viscous laminar and turbulent flows
 • Multiple scalar species
 • Non-inertial reference frames
 • Two-phase flows
 • Heat transfer with phase change
 • Saturated and unsaturated porous media

Flow Definition Options:

 • General initial conditions
 • Boundary conditions
  • Symmetry
  • Rigid walls roya64.ahmadi@gmail.com
  • Continuative
  • Periodic
  • Specified pressure
  • Specified velocit
  • Outflow
  • Grid overlay
  • Hydrostatic
  • Restart previous simulation
  • Continuation of a simulation
  • Overlay data from a previous simulation
  • Add, delete or change model parameters

^ back to top

Numerical Modeling Options:

 • Volume-of-Fluid (VOF) method for fluid interfaces--TruVOF
 • Fractional areas/volumes (FAVOR™) for efficient geometry definition
 • First, second or third order advection
 • Sharp fluid interface tracking roya64.ahmadi@gmail.com
 • Implicit or explicit modeling options
 • Point, line relaxation and GMRES pressure solvers
 • User-defined variables, subroutines and output
 • Utilities for runtime interaction during execution

Fluid Modeling Options:

 • One incompressible fluid – confined or with free surfaces
 • Two incompressible fluids – miscible or with sharp interfaces
 • Compressible fluid – subsonic, transonic, supersonic
 • Stratified fluid
 • Acoustic phenomena
 • Mass particles with variable density or diameter

Thermal Modeling Options:

 • Temperature-dependent material properties
 • Natural convection roya64.ahmadi@gmail.com
 • Forced convection
 • Fluid and solid conduction
 • Fluid-solid heat transfer
  • Conduction
  • Specified heat flux
  • Specified temperature
 • Heat transfer to voids from fluid/obstacles
 • Distributed energy sources/sinks in fluids or solids
 • Radiation by emissivity
 • Viscous heating

Physical Modeling Options:

 • Multi-species scour deposition & bedload transport
 • Temperature-dependent material properties
 • Cavitation
 • Phase change (liquid-vapor, liquid-solid & liquid-gas)
 • Surface tension
 • Thermocapillary effects roya64.ahmadi@gmail.com
 • Wall adhesion
 • Wall roughness
 • Vapor & gas bubbles
 • Solidification & melting (heat-of-transformation table)
 • Mass/momentum/energy sources
 • Distributed mass/energy sources roya64.ahmadi@gmail.com
 • Shear, density and temperature-dependent viscosity
 • Thixotropic viscosity
 • Elastic stress
 • Electric field
 • Dielectric phenomena
 • Electro-osmosis
 • Electrostatic particles
 • Electro-mechanical effects
 • Joule heating
 • Air entrainment
 • Molecular and turbulent diffusion

^ back to top

Special Physical Models:

 • Tethered moving objects (springs & ropes)
 • General moving objects with 6 degrees of freedom--user specified motion or fully-coupled with rigid body motion
 • Rotating/spinning obstacles roya64.ahmadi@gmail.com
 • Porous baffles & obstacles with linear and quadratic flow losses
 • Collision model

Metal Casting Models:

 • Core gas generation
 • Solidification shrinkage with interdendritic feeding
 • Temperature-dependent material properties
 • Solidification/melting (heat-of-transformation table)
 • Binary segregation during solidification
 • Solid-fraction dependent latent heat release
 • Thermal die cycling
 • Defect tracking roya64.ahmadi@gmail.com
 • Cavitation potential model
 • Lost-Foam casting model
 • Semi-solid material models
 • Moisture in sand molds
 • Shot sleeves
 • Back pressure and vents
 • Sand core blowing

Turbulence Models:

 • Prandtl mixing length
 • One-equation transport
 • Two-equation k-ε transport
 • RNG (renormalized group theory)
 • Large eddy simulation

Porous Media Models:

 • Variable porosity roya64.ahmadi@gmail.com
 • Directional porosity
 • General flow losses (linear and quadratic)
 • Capillary pressure
 • Unsaturated flow
 • Heat transfer in porous media

Two-phase and Two-component Models:

 • Liquid/liquid and gas/liquid interfaces
 • Two-fluid mixtures
 • One compressible fluid with a dispersed incompressible component
 • Two-component drift-flux roya64.ahmadi@gmail.com
 • Phase transformations for gas-liquid and liquid-solid
 • Adiabatic bubbles
 • Bubbles with phase change
 • Continuum fluid with discrete particles
 • Scalar transport

^ back to top

Discrete Particle Models:

 • Massless marker particles
 • Mass particles of variable size/mass
 • Linear and quadratic fluid-dynamic drag
 • Monte-Carlo diffusion
 • Particle-Fluid momentum coupling
 • Coefficient of restitution or sticky particles
 • Point or volumetric particle sources
 • Charged particles
 • Probe particles roya64.ahmadi@gmail.com

Shallow Flow Models:

 • Shallow-water model
 • General topography
 • Wetting and drying
 • Wind shear
 • Ground roughness effects

Chemistry Models:

 • Stiff equation solver for chemical rate equations
 • Stationary or advected species

Automatic Features:

 • Automatic termination based on user-defined criteria
 • Mesh and initial condition generators
 • Time-step control for accuracy and stability
 • Automatic limited compressibility
 • Convergence and relaxation levels determined by FLOW-3D
 • Mentor help to optimize efficiency roya64.ahmadi@gmail.com

Options for Coupling with Other Programs:

 • Geometry input from Stereolithography (STL) files--binary or ASCII
 • Geometry input from ANSYS or I’DEAS tetrahedral data
 • Geometry input from ANSYS or I’DEAS tetrahedral data
 • Direct interfaces with Tecplot®, EnSight®, and FieldView® data 
 • Output for PLOT3D-compatible visualization programs
 • Neutral file output roya64.ahmadi@gmail.com
 • Extensive customization tools
 • Topgraphic data

Data Processing Options roya64.ahmadi@gmail.com:

 • Automatic or custom graph requests
 • Interactive OpenGL-based graphics
 • Color or B/W vector, contour, 3D surface and particle plots
 • Moving history and probe data
 • Force and momentum computations
 • Animation generation
 • PostScript, JPEG and Bitmap output
 • Streamlines
 • STL geometry viewer

roya64.ahmadi@gmail.com

Multi-Processor Computing:

 • Shared memory computers
 • Distributed memory clusters

انجام پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا

کلاس های آموزشی در حداکثر ۶ جلسه

کمک رسانی در ضمینه جمع آوری مطالب roya64.ahmadi@gmail.comراهنمای فارسی آموزش نرم افزار  FLOW3D و انجام پروژه با آن


به اطلاع مهندسین رشته های مختلف و نیز دانشجویان ارشد و دکتری می رساند که :
راهنمای آموزش فارسی نرم افزار roya64.ahmadi@gmail.com
FLOW3D

در 230 صفحه به زبان فارسی همراه با نرم افزار + راهنمای نصب + نمونه پروزه + آموزش تصویری گام به گام موجود است و همچنین تدریس خصوصی و انجام پروژه پذیرفته می شود


برای دریافت ایمیل بزنید


roya64.ahmadi@gmail.com roya64.ahmadi@gmail.com

دانلود نرم افزار  Flow-3D V9.3

roya64.ahmadi@gmail.comFLOWSCIENCE FLOW-3D V9.3.2 | 308MB

FLOW-3D is a powerful and highly-accurate computational fluid dynamics (CFD) software that gives engineers valuable insight into many physical flow processes. With special capabilities for accurately predicting free-surface flows, FLOW-3D is the ideal CFD software to use in your design phase as well as in improving production processes. FLOW-3D is an all-inclusive package. No special additional modules for meshing or post-processing are needed. An integrated graphical user interface ties everything together, from problem setup to post-processing.

FLOW-3D Features List

Meshing & Geometry:
* Structured finite difference grid
* Multi-Block Gridding with embedded or linked blocks
* Fractional areas/volumes (FAVOR™) for efficient and accurate geometry definition
* Free gridding
* Solids Modeler
* Import most CAD files

Flow Type Options:
* Internal, external and free-surface flows
* roya64.ahmadi@gmail.com Three, two or one dimensional problems
* Transient flows
* Cartesian or cylindrical coordinates
* Inviscid, viscous laminar and turbulent flows
* Multiple scalar species
* Non-inertial reference frames
* Two-phase flows
* Heat transfer with phase change
* Saturated and unsaturated porous media

Flow Definition Options:
* General initial conditions
* Boundary conditions
o Symmetry
o Rigid walls
o Continuative
o Periodic
o Specified pressure
o Specified velocit
o Outflow
o Grid overlay
o Hydrostatic
o Restart previous simulation
o Continuation of a simulation
o Overlay data from a previous simulation
o Add, delete or change model parameters
ر roya64.ahmadi@gmail.com
Numerical Modeling Options:
* Volume-of-Fluid (VOF) method for fluid interfaces--TruVOF
* Fractional areas/volumes (FAVOR™) for efficient geometry definition
* First, second or third order advection
* Sharp fluid interface tracking
* Implicit or explicit modeling options
* Point, line relaxation and GMRES pressure solvers
* User-defined variables, subroutines and output
* Utilities for runtime interaction during execution

Fluid Modeling Options:
* One incompressible fluid – confined or with free surfaces
* Two incompressible fluids – miscible or with sharp interfaces
* Compressible fluid – subsonic, transonic, supersonic
* Stratified fluid
* Acoustic phenomena
* Mass particles with variable density or diameter

Thermal Modeling Options roya64.ahmadi@gmail.com:
* Temperature-dependent material properties
* Natural convection
* Forced convection
* Fluid and solid conduction
* Fluid-solid heat transfer
o Conduction
o Specified heat flux
o Specified temperature
* Heat transfer to voids from fluid/obstacles
* Distributed energy sources/sinks in fluids or solids
* Radiation by emissivity
* Viscous heating
roya64.ahmadi@gmail.com
Physical Modeling Options:
* Multi-species scour deposition & bedload transport
* Temperature-dependent material properties
* Cavitation
* Phase change (liquid-vapor, liquid-solid & liquid-gas)
* Surface tension
* Thermocapillary effects
* Wall adhesion
* Wall roughness
* Vapor & gas bubbles
* Solidification & melting (heat-of-transformation table)
* Mass/momentum/energy sources
* Distributed mass/energy sources
* Shear, density and temperature-dependent viscosity
* Thixotropic viscosity
* Elastic stress
* Electric field
* Dielectric phenomena
* Electro-osmosis
* Electrostatic particles
* Electro-mechanical effects
* Joule heating
* Air entrainment
* Molecular and turbulent diffusion

Special Physical Models:
* Tethered moving objects (springs & ropes)
* General moving objects with 6 degrees of freedom--user specified motion or fully-coupled with rigid body motion
* Rotating/spinning obstacles
* Porous baffles & obstacles with linear and quadratic flow losses
roya64.ahmadi@gmail.com* Collision model

Metal Casting Models:
* Core gas generation
* Solidification shrinkage with interdendritic feeding
* Temperature-dependent material properties
* Solidification/melting (heat-of-transformation table)
* Binary segregation during solidification
* Solid-fraction dependent latent heat release
* Thermal die cycling
* Defect tracking
* Cavitation potential model
* Lost-Foam casting model
* Semi-solid material models
* Moisture in sand molds
* Shot sleeves
* Back pressure and vents
* Sand core blowing

Turbulence Models:
* Prandtl mixing length
* One-equation transport
* Two-equation k-ε transport
* RNG (renormalized group theory)
* Large eddy simulation

Porous Media Models:
* Variable porosity
* Directional porosity
* General flow losses (linear and quadratic)
* Capillary pressure
* Unsaturated flow
roya64.ahmadi@gmail.com* Heat transfer in porous media

Two-phase and Two-component Models:
* Liquid/liquid and gas/liquid interfaces
* Two-fluid mixtures
* One compressible fluid with a dispersed incompressible component
* Two-component drift-flux
* Phase transformations for gas-liquid and liquid-solid
* Adiabatic bubbles
* Bubbles with phase change
* Continuum fluid with discrete particles
* Scalar transport
roya64.ahmadi@gmail.com
Discrete Particle Models:
* Massless marker particles
* Mass particles of variable size/mass
* Linear and quadratic fluid-dynamic drag
* Monte-Carlo diffusion
* Particle-Fluid momentum coupling
* Coefficient of restitution or sticky particles
* Point or volumetric particle sources
* Charged particles
* Probe particles

Shallow Flow Models:
* Shallow-water model
* General topography
* Wetting and drying
* Wind shear
* Ground roughness effects

Chemistry Models:
* Stiff equation solver for chemical rate equations
* Stationary or advected species

Automatic Features:
* Automatic termination based on user-defined criteria
* Mesh and initial condition generators
* Time-step control for accuracy and stability
* Automatic limited compressibility
* Convergence and relaxation levels determined by FLOW-3D
* Mentor help to optimize efficiency

Options for Coupling with Other Programs:
* Geometry input from Stereolithography (STL) files--binary or ASCII
* Geometry input from ANSYS or I’DEAS tetrahedral data
* Geometry input from ANSYS or I’DEAS tetrahedral data
* Direct interfaces with Tecplot®, EnSight®, and FieldView® data
* Output for PLOT3D-compatible visualization programs
* Neutral file output
roya64.ahmadi@gmail.com* Extensive customization tools
* Topgraphic data

Data Processing Options:
* Automatic or custom graph requests
* Interactive OpenGL-based graphics
* Color or B/W vector, contour, 3D surface and particle plots
* Moving history and probe data
* Force and momentum computations
* Animation generation
* PostScript, JPEG and Bitmap output
* Streamlines
* STL geometry viewer

Multi-Processor Computing:
* Shared memory computers
* Distributed memory clusters

INSTALLATION:
Unpack roya64.ahmadi@gmail.com
Install
Read .nfo from /MAGNITUDE dir
Enjoy!

Homepage: http://www.flow3d.com/flow3d/flow3d_over.html
FLOWSCIENCE.FLOW-3D.V9.3.2-MAGNiTUDE


Download from Hotfile
http://hotfile.com/dl/40884033/e141452/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/40884032/903ab4e/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/40884034/4c65b4d/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/40884035/51b07ad/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part4.rar.html

Download from Uploading
http://uploading.com/files/354698e1/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part1.rar
http://uploading.com/files/m594ca16/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part2.rar
http://uploading.com/files/a2bemfc3/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part3.rar
http://uploading.com/files/bdd3m725/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part4.rar

Download from Rapidshare roya64.ahmadi@gmail.com
http://rapidshare.com/files/382677829/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part1.rar
http://rapidshare.com/files/382677827/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part2.rar
http://rapidshare.com/files/382677826/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part3.rar
http://rapidshare.com/files/382677830/FLSCIENCEFL3D932MAGNiTUDE.part4.rar

مرسی

Que(1): If I model half of the domain using symmetry, How can I visualize the full domain in postprocessing.   roya64.ahmadi@gmail.com

Ans: For 2-D Analyze>2-D>Under Symmetry select horizontal or vertical. For 3-D Analyze>3-D>Select open symmetry boundaries>Render Above display select Tools>Symmetry and then select your options.  

سوال (2): بعد از نصب این نسخه از FLOW3D V9.3 که لینکش را گذاشتید میتوان به فایل منوال دسترسی پیدا کرد؟  roya64.ahmadi@gmail.com

جواب: با سلام. نه امکان دسترسی به User manual برنامه نیست. اگه دستم رسید آپلود مینکم یا لینک میدم دانلود کنید. در ضمن Help  برنامه ازلحاظ مباحث تئوری خوبه و کافی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 0:8  توسط رویا احمدی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
- تهیه دانلود آموزش تدریس خصوصی نرم افزارهای مختلف

نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۰
برچسب‌ها
انجام پروژه و مدلسازی و شبیه سازی با FLOW (1)
3D FLOW3D (1)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM